MUKHTASARI WA HUKUMU ZA JANAAZAH | Al-Iman Official
Al-Iman Society of Northamptonshire

Society of Northamptonshire, Based in Northampton Mosque and Islamic Centre, 72 Clare St, NN1 3JA

Email: info@al-iman.co.uk

Phone: 07961 284919

Registered Charity: 1117020

© 2018 by Al-Iman - All materials are Copyrights to Al-iman  |  Terms of Use  |   Privacy Policy

Aug 4, 2018

MUKHTASARI WA HUKUMU ZA JANAAZAH

0 comments

 

Imekusanywa na Shani Ahmad

Bismillahir Rahmaanir RahiymAlhamdulilLlaah, was swalaatu wa salaam ‘alaa Muhammadin (Salla Allaahu ‘alayhi wa aalihi wa sallam).Anapokuwa Katika Hali Ya Kutoka Roho· Wanaohudhuria mauti ya Muislam wanatakiwa wamlakinie Shahadah.Yanapobainika Mauti Yake· Kumfumba macho.· Kulainisha viungo vyake ikibidi.· Kumvua nguo zake.· Kumuweka kitandani.· Kumuombea Du’aa.

 • Kumfunika.

 • Kuanza matayarisho ya maziko.

Yanayojuzu Kwa Wanaohudhuria

 • Kumfunua uso na kumbusu.

 • Kulia pasina kunung’unika na kuomboleza au kuchupa mipaka.

Yanayowapasa Watu Wa Karibu Ya Maiti Pindi Wanapopata Habari Za KufiliwaKusubiri na kuridhia Qadhaa ya Mwenyezi Mungu na asome du’aa hii:

“Hakika sote tunatoka kwa Allaah, na Kwake sote tutarejea, Nakuomba Allaah unipe ujira katika msiba wangu huu na unifidie na kilicho bora zaidi.”

Yaliyoharamishwa

 • An-Niyaahah nako ni kuomboleza kwa kunung’unika na kupiga kelele (kunaongeza huzuni na kuondosha subira, na kujikubalisha na Qadhaa ya Allaah).

 • Kuchana nguo.

 • Kunyoa nywele.

Kukosha Maiti

 • Hukumu yake ni Fardhi Kifaayah.

 • Siqtwi (kilichoanguka; kiumbe kilichoharibika tumboni kwa mama yake) huoshwa ikiwa ni baada ya miezi minne.

 • Shahidi wa uwanja wa mapambano haoshwi hata akiwa na Janaba

 • Si fardhi kuosha maiti ya kafiri, bali inajuzu kwa Muislam kumousha jamaa yake akiwa miongoni mwa makafiri.

 • Walio bora kuosha maiti ni familia yake.

 • Inajuzu mume kumuosha mke na kinyume chake.

 • Anapofariki mwanamke miongoni mwa wanaume, na mwanamme miongoni mwa wanawake, na pakakosekana muoshaji wa jinsia ile. Kwa hali kama hiyo inapotokea, maiti hutayamamishwa. Wanaume watamtayamamisha mwanamke na Wanawake watamtayamamisha mwanamme hali ya kuwa maiti yupo na nguo zake.

Sifa Za Muoshaji

 • Muoshaji kuwa na sifa njema na usiri.

 • Kuwa na elimu ya kuosha

Faida: inajuzu mwenye hedhi au mwenye janaba kuosha maiti kwa vile hakuna dalili inayokataza.Namna Ya Kukosha Maiti

 • Huoshwa mara tatu au tano au saba…

 • Kwa maji na majani ya mkunazi (sabuni), na josho la mwisho lichanganywe na kaafuur.

 • Mwanamke afumuliwe nywele zake. Zisukwe tena mikia mitatu baada ya kuoshwa na kutupwa nyuma yake na si kifuani kwake.

 • Kuwepo na upole na huruma

 • Muoshaji anaanza kwa kumchua tumbo kwa upole kutoa uchafu ulio baki.

 • Kumtawadhisha Wudhuu wa Swalah.

 • kumuosha kichwa na shingo pamoja na ndevu.

 • Amuoshe upande wa kulia kuanzia shingoni mpaka kwenye kisigino na upande wa nyuma.

 • Upande wa kushoto kama alivyofanya upande wa kulia.

 • Atakaushwa maji.

 • Yatakapokosekana maji atatayamamishwa.

 • Atakapozikwa bila ya kukoshwa atafukuliwa endapo hajaharibika.

Faida: Mwenye hedhi au janaba huoshwa josho moja tu kwa vile hukumu za kishari’ah hazimuwajibikii tena. Na mwenye kukosha maiti haimuwajibikii kukoga; akipenda ataoga, akipenda atanawa mikono yake.Kumkafini

 • Kumkafini maiti ni Fardhi Kifaayah.

 • Kafani inunuliwe kutokana na mali ya maiti.

 • Inajuzu kujinunulia kafani kabla ya mauti.

Sifa Ya Kafani

 • Ya mwanamme (na hata ya mwanamke) ni shuka tatu.

 • Inapendeza ziwe nyeupe.

 • Inapendeza ziwe za pamba.

 • Iwe safi na yenye kusitiri.

 • Itiwe manukato.

 • Mwenye kuhirimia mashuka mawili na asifunikwe kichwa.

 • Shahidi kafani yake ni nguo zake alizofia nazo.

 • Ya mwanamke ni kama ya mwanamme. Imezoeleka mwanamke vipande vitano vya nguo lakini Hadiyth inayofundisha hivyo si sahihi, hivyo ni bora kushikamana na mafunzo sahihi yanayoonyesha kuwa hakuna tofauti kati ya mwanamme na mwanamke katika kafani japokuwa kuna baadhi ya Wanazuoni wamependekeza hivyo.

Baada Ya Maziko

 • Kulipa madeni yake haraka.

 • Kutoa pole (taazia) kwa kusema:

"Hakika ni cha Allaah Alichokichukua na ni Chake Alichokitoa, na kila kitu mbele Yake kina muda maalum, hivyo subiri na utaraji malipo.”

Haya ndio tuliyojaaliwa kutoa katika Sunnah na Allaah Ndie Mjuzi zaidi.

New Posts
 • KUNUIA HAJJ NA UMRA Labbayka Allahumma Umra Nimekuitikia Ewe Mola, (nimenuilia) Umra Labbayka Allahumma Hajj Nimekuitikia Ewe Mola, (nimenuilia) Hajj TALBIYAH Labbayka-Llaahumma labbayk labbayka laa shariyka laka labbayk inna-l hamda wa-n ni'mata laka wa-l mulk, laa shariyka lak Tumeitikia Ewe Mola tumeitikia, Tumeitikia kwani huna Mshirika Tumeitikia, Hakika Himdi (shukurani) na Neema zote ni zako na Ufalme ni wako na huna mshirika. KUINGIA MSIKITINI Allaahumma salli `alaa muhammadin wa sallim, allaahumma aftah lee abwaaba rahmatika. Allah, Msalie muhammad na umfikishie salamu, O Allah nifungulie milango ya rehma zako.. KATI YA KONA YA YAMANI NA JIWE JEUSI Rabbanaa aatinaa fi-d dunyaa hasanatan wa fi-l aakhirati hasanatan wa qinaa 'adhaaba-n naar. Allah tunakuomba utupe yenye kheri katika dunia na yenye kheri akhera na utuepushe na adhabu ya moto. KUNYWA MAJI YA ZAMZAM Ibni Abdallah ibn Abbas alikuwa akiomba kwa kusema Allahumma inni as’aluka I’lman naafian wa rizkan waasian wa shifa’an min kulli daain O’ Allah ninakuomba elimu yenye manufaa na riziki yenye kujitosheleza na shifaa kutokana na kila maradhi. SAFA NA MARWA Inna-s safaa wa-l marwata min sha'aa'iri-l llaahi faman hajja-l baita aw i`tamara falaa junaaha 'alaihi an yattawwafa bihimaa wa man tatawwa'a khairan fa inna-l llaaha shaakirun 'aleem. Hakika vilima vya Safa na Marwa ni katika alama za Allaah. Basi anayehiji kwenye Nyumba hiyo au akafanya Umra, si kosa kwake kuvizunguka. Na anayejitendea mwenyewe kheri basi bila ya shaka Allaah ni Mwenye shukrani na Mjuzi.” ARAFAT "Laa ilaha illallaahu wahdahu laa shareeka lahu lahul mulk wa lahul hamdu wa huwa 'alaa kulli shay'in qadeer.” Hakuna Mola anaestahiki kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allaah pekee, hana mshirika, Ufalme wote ni wakeZ na himidi ( shukurani) zote ni kwake naye ni muweza wa kila jambo.
 • Ummu Nasra  Kuna mambo mengi ya wazi kabisa ambayo sheria yameyakataza katika Uislamu na jamii imeghafilika nayo.  Mambo hayo huchangia  kuharibika na kuhatarisha mfumo  mzima wa kiislam ndani ya majumba. Miongoni mwa yenye kuhatarisha ni haya yafuatayo: 1. TELEVISHENI (TV) - LUNINGA. Televisheni kama inavyojuilikana (TV) ni chombo ambacho hakikosekani katika kila nyumba.  Kama kitatumika vizuri chombo hicho kwa mambo ya kheri yenye kuzidisha imani, kupeleka dini mbele, kukuweka mbali na maasi na kuhifadhi dini ya mja kinaweza kuleta faida.  Na kama kitatumika vibaya kinaweza kuathiri familia kwa asilimia kubwa kabisa.Ukweli ni kuwa kuangalia TV kuna madhara mengi na makubwa kuliko faida. Familia za kiislam zinaogelea kwa kasi kubwa bila ya kujali au kuona mabaya ya chombo hicho. Tuchukue mfano mdogo tu wa athari za televisheni kwa watoto kama utafiti huu mdogo uliofanyika hapa Uingereza unavyofafanua. Watoto wenye kuangalia televisheni kwa zaidi ya masaa mawili kila siku wanakabiliwa na hatari ya kupatwa na ugonjwa wa athma. Uchunguzi huo umeonyesha kuwa, kuangalia televisheni kwa muda mrefu kunaleta uwezekano wa kupata athma uongezeke mara mbili kwa watoto. Jinsi mfumo wa kupumua unavyofanya kazi wakati mtoto anapokaa tu bila kufanya chochote, hupelekea kutokea mabadiliko katika mapafu pamoja na magojwa mengine ya kupumua ikiwemo athma. Unene wa kupita kiasi pamoja na kutokufanya mazoezi kunakosababishwa na kuangalia muda mrefu televisheni hupelekwa kutokea hali hiyo Wataalamu wamesema kuwa, kuishi maisha ya kutokuwa na harakati yoyote katika umri mdogo hupelekea kuongezeka uwezekano wa hatari ya kupata athma ukubwani.Hivyo wamewashauri wazazi kuwashajiisha watoto wao kufuata maisha ya kawaida ya kuwa na mishughuliko na kupunguza muda wanaoutumia kuangalia TV. Wataalamu wa Uingereza wametoa taarifa hiyo baada ya kuwafanyia uchunguzi watoto 3,000  kuanzia wale waliozaliwa mpaka walio na miaka 11. Hasara moja ya kupoteza muda kuangalia TV inaweza kuzaa makosa mengi ndani yake.  Kuona na kusikiliza kuna wavutia wengi na kuwafanya watu kutawaliwa na tabia hiyo na kutoweza kuiepuka. Hakuna shaka kuwa jamii hasa watoto imeathirika sana na jambo hili.  TV inasababisha kwa kiasi kikubwa watoto wa Kiislamu kutumbukia katika tabia zisizo na maadili, ulevi, uzinzi, kukosa heshima, kujinasibisha na uzungu na mengi mengine maovu tunayoyaona katika jamii zetu.  Yote hayo wanayaona na kujifunza moja kwa moja kutoka kwenye TV.Mtu huhisi kuwa anapoteza wakati tu kujistarehesha na TV, anayakata masaa na dakika kwa ajili ya chombo hicho, ni makosa!!.   TV si chombo cha starehe, bali ni chombo kinachotumika kuchochea hisia, kubadilisha muelekeo na utiifu wa mtu. Na ndiyo hali halisi ndugu yangu Muislamu kama bado hujatanabahi.Yafaa Waislamu tuzinduke na kuziona faida chache na hasara nyingi za chombo hiki.  Kama tunaona ni neema hakika tutakuja kuulizwa namna tulivyoitumia.  [At-Takaathur 102:8] ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ - 102:8 Kisha mtaulizwa siku hiyo juu ya neema mlizopewa mlizitumiaje. Na kwa hakika hata  masikio na macho tunayoyatumia kwa chombo hicho pia tutakuwa ni wenye kuulizwa. Hivyo ni juu yetu kuchagua ni kipi cha kutizama. [Al-Israa 17:36].  وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ۚ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا - 17:36 Hakika masikio na macho na moyo, hivyo vyote vitaulizwa Tv ni kama upanga ukiutumia vizuri unaweza kuleta faida na ukiitumia vibaya unaweza kuleta madhara makubwa.  Kwa mfano mtu akiweza kuidhibiti na kuangalia kwa nadra kwa vipindi vya kheri vyenye kwenda sambamba na dini yetu inaweza kukubalika, bali ni wachache wenye kufanya hivyo.  Wengi wao wameogolea na kuangalia tu bila hata ya kujali faida na hasara zake, na hii ndio iliopelekea madhara kuwa mengi kuliko faida.  Miongoni mwa madhara ya TV ni:- Kunapoteza wakati bure na kupuuza mengi ya wajibu- Inaeneza tamaduni za kikafiri kama ni njia moja ya kuigwa katika maisha- Inaeneza upotofu na uhuru kwa kupitia katika michezo, nyimbo matangazo yasiyo ya heshima ambayo hupelekea watizamaji kutumbuka na tabia hizo za kijinga.- Mazoea ya kuangalia TV yanaharibu akili na kuathiri afya ya mja. Hivyo kama kuna watu wazuri wenye kumuogopa Allah  Subhaanahu Wata’ala na kuonyesha mazuri yenye faida bila ya kukiuka mipaka ya Allah, basi unaweza kuangalia na ni jambo la kupendeza kwa wengi. Ni vyema kuchunga aina gani ya vipindi tunavyoangalia ndani ya majumba yetu.Ni wajibu wa kila mtu kueleweka wazi madhara na faida ya kifaa hichi ili tuweze kukitumia vyema ama kujiepusha nacho kabisa ikiwa tutashindwa kuweka vidhibiti katika majumba jinsi chombo hiki kitumike katika kunufaisha, kuelimisha na kuleta faida na si kuharibu, kupoteza muda na kupelekea jamii iliyozugika na hatimaye kupotoka na kupotosha wengine. Inaendelea IshaAllah.
 • Ummu Nasra  UTANGULIZIHakika shukrani zote ni zake Allaah Subhaanahu Wata’ala, tunaemshukuru, tunaemtegemea, kumtaka msamaha na kutubu kwake. Tunajikinga Kwake Allaah Subhaanahu Wata’ala kutokana na shari za nafsi zetu na makosa ya matendo yake. Mwenye kuongolewa na Allaah hakuna wa kumpotoa, na mwenye kumpotoa hakuna wa kumuongoa. Rehma na Amani ziwe juu ya kipenzi chetu Muhammad SwallaAllahu ‘Alayhi wa Aalihi wa Sallam.‘Amma Ba’ad Nyumba ni neema kubwa ambayo mwanadamu amebarikiwa, وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ ۙ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ - 16:80 Na MwenyeziMungu amekujaalieni majumba yenu yawe maakaazi (yenu) [An-Nahl 16:80] Kuweka mazingira sahihi ndani ya majumba ni jukumu la kila muislam mume na mke, na ni lazima mazingira hayo yaoane sambamba na sheria alizotuwekea Allah Subhanahu wa Ta’ala. Moja kati ya njia ya kuyafikia hayo ni kuepukana na kila aina ya uovu na uharibifu ndani ya majumba. Kuna sababu nyingi kwa mwenye kuamini kuwa makini katika kuijenga na kuilinda nyumba yake katika misingi mema ya kiislam. Miongoni mwa sababu hizo ni: 1. Kujilinda yeye pamoja na familia yake kutokana na moto wa jahannam, na kujiweka mbali na ghadhabu zake. [At-Tahriym 66:6] يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ - 66:6 Enyi mlioamini! Jiokoeni nafsi zenu na watu wenu na moto ambao ambao kuni zake ni watu na mawe 2. Kujua wajibu wake juu ya jukumu la kuchunga nyumba, na kujiweka tayari kujibu kwa kila unachokichunga. Hadith: Kutoka kwa Abdullah, Allah amuwie radhi, kwamba Mtume SwallaAllahu ‘Alayhu wa Aalihi wa Ssallamamesema: “Nyote ni wachunga na nyote mtaulizwa juu ya mlivyovichunga. Kiongozi anaewaongoza watu ni mchunga na ataulizwa juu wachungwa wake. Mwanamume ni mchunga kwa watu wake wa nyumbani na ataulizwa juu ya wachungwa wake. Na mwanamke ni mchunga kwa nyumba ya mumewe na watoto wake nae ataulizwa juu ya wachungwa wake .Mtumwa ni mchunga katika mali ya bwana wake na anawajibika juu ya mali hiyo. Hakika nyote ni wachunga na na kila mmoja wenu anawajibika juu ya wachungwa wake” Imesimuliwa na Bukhari na Muslim 3. Nyumba ni sehemu ya hifadhi kwa binaadamu, kujiweka mbali na kila aina ya ubaya na uovu ukiwa wa mnyama, binaadamu au majini, na kupata utulivu ndani yake. Amesema Mtume SwallaAllahu ‘Alayhu wa Ssallam: Usalama wa mtu katika wakati wa fitnah ni kubakia nyumbani kwake. Kilicho muhimu zaidi ni kuzingatia kuwa nyumba ni sehemu nyeti (muhimu) ya kujenga mazingira mazuri ya kiislam, kwani jamii bora hujengeka kuanzia nyumbani. Kwa masikitiko makubwa majumba yetu mengi yamejiweka mbali na mafundisho sahihi ya kiislam. InshaAllaah katika makala hizi tutaweza kugusia na kutanabahisha baadhi ya vitu ambavyo huchangia kwa kiasi kikubwa kuharibika mfumo wa kiislam ndani ya majumba na jamii kwa ujumla, na kujaribu kutafuta njia muafaka kurejesha mazingira mazuri ndani ya majumba yetu. WabiLlaahi Attawfiyq InshaAllah itaendelea..